English version Italian version Spanish version


Rezultati projekta, katere želimo partnerji do konca trajanja projekta doseci, so naslednji :

•  uspešno izvesti celoten projekt na vseh podrocjih: vodenje, usklajevanje, vrednotenje. Projekt želijo izvesti v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in po tocno dolocenih korakih.

•  Popoln vpogled v tekoco porabo biodizla na vkljucenih podrocjih in razumevanje podatkov o lokalnih, zakonodajnih in tržnih situacijah ter ovir, ki ovirajo boljšo in vecjo porabo biodizla na vkljucenih podrocjih. Na podlagi ugotovljenih ovir bomo s pomocjo trojne strategije za odpravljanja ovir integrirali postopke v nabavni verigi biodizla od pridelave pa vse do koncne porabe. Ta trojna strategija za odpravljanja ovir temelji na treh vidikih: trgu, promocij in izobraževanju .

•  Razumevanje glavnih pomanjkljivosti v praksi zbiranja odpadnega jedilnega olja v vkljucenih podrocjih ter analiziranje in izvajanje dobrih praks tudi v drugih državah .

•  Poznavanje razlicnih nacinov gojenja in razlicnih proizvajalcev za proizvodnjo biodizla v vkljucenih obmocjih.

•  Ugotoviti trenutne potrebe na tržišcu biodizla, vecinoma v kmetijskem sektorju (med kmetovalci) in jim prikazati gojenje energetskih rastlin kot zanimivo alternativo. Potek teh aktivnosti in organizacija tecajev za kmetovalce je opisan v WP3. Rezultat tega bodo usposobljeni kmetje za gojenje energetskih rastlin.

•  Ustvariti nove tržne in zakonodajne iniciative za pospeševanje gojenja oljcne repice in porabo biodizla na lokalni ravni. To vkljucuje npr. pripravo predloga davcnih olajšav za vozila, ki tankajo biodizel in pospeševanje dogovorov med mestnimi sveti in distributerji biodizla za oblikovanje prodajnih mest biodizla v mestih in na vasi .

•  Povecana poraba biodizla na podlagi dogovorov med zainteresiranimi predstavniki za nabavno verigo biodizla (združenja kmetovalcev, združenja taksistov, dobaviteljev, špediterjev…) Povecanje uporabe mikro-inštalacij med te porabnike .

•  Ozavešcanje ciljnih skupin in splošne javnosti o koristi rabe biodizla, z enomesecno 'potujoco' razstavo ob ozavešcevalni in promocijski kampanji (radio, casopisni clanki, intervjuji in plakati,…).

•  Da bi bili zgled za ostale evropske države, ki se zanimajo za povecanje proizvodnje in porabe biodizla.

Koncni pricakovani rezultat je obcutna rast proizvodnje in porabe biodizla na lokalni ravni. Pravzaprav želijo partnerji projekta v sodelovanju s kmetovalci in lokalnimi oblastmi kratkorocno povecati gojenje oljcne repice. Dolgorocno pa želijo, da bi se na vkljucenih podrocjih poraba biodizla povecala za 4-5% do leta 2010 .

 

 

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe